Tento web pro svou činnost využívá souborů Cookies Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Tento web pro svou činnost využívá souborů Cookies Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
CALL US
+420 773 621 649
E-MAIL
sgasos@akademie-huspol.cz
LOCATION
Osvobození 699, Kunovice

Zásady ochrany osobních údajů

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., se sídlem v Kunovicích, Osvobození 699, (dále jen „Škola“) se při zpracování osobních údajů řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů.

Škola zpracovává údaje o svých zaměstnancích, spolupracujících osobách a firmách dle článku 6/1 b) a 6/1 c) GDPR tj. na základě právních předpisů a v rozsahu daném těmito předpisy.  Škola dále zpracovává osobní údaje svých žáků a jejich zákonných zástupců dle článku 6/1e) GDPR, tedy pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Škola rovněž zpracovává osobní údaje na základě článku 6/1a), tedy pro které byl zákonnými zástupci udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Škola má zavedená technická a organizační opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Jedná se objektovou bezpečnost, řádně zabezpečený informační systém, pravidelné aktualizace aplikačního i bezpečnostního software, pravidelné zálohování na zabezpečená media a příslušná opatření pro případ mimořádné situace.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl vedením školy pověřen p. Bc. František Kopta, MSc ., Osvobození 699, 686 04 Kunovice, +420 572 548 035,  dpo@akademie-huspol.cz

Cookies

Naše stránky využívají cookies. Ty jsou používány k přihlašování, v hlasování, uložení nastavení vašich profilů a zároveň je využívají některé služby na našem serveru (Google Analytics, atd…). Použitím stránek souhlasíte s využíváním souborů cookies na vašem počítači. Podle směrnice Evropské unie (a tomu odpovídající novele zákona č. 468/2011 Sb.) musí www server poskytnout uživateli informaci o používání cookies a získat uživatelův souhlas ještě před tím, než se cookie uloží do uživatelova počítače. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v prohlížeči a umožňují chod řady služeb. Jedná se o standardní soubory, které využívá drtivá většina webových stránek na internetu. Více informací o těchto souborech naleznete na stránce Wikipedia. Pokud vám soubory cookies vadí, můžete jejich ukládání zakázat v nastavení vašeho prohlížeče. Přesný postup se liší dle konkrétního prohlížeče.

Uplatnění práv subjektů údajů

Právo na informace

Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které Škola zpracovává, je možno podat žádost, která musí být v případě elektronické podepsána digitálním podpisem a v případě listinné opatřena Vaším ověřeným podpisem. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle Školy. Pouze tak vyloučíme, že poskytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás či Vašich dětech zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v sídle Školy. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy v dokladech, které dle zákona archivujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.


Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá Škola, která má pro jednotlivá pracoviště zpracované zásady o nakládání a ochraně osobních údajů v souladu s GDPR a další platnou legislativou. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Kunovicích, dne 24. 5. 2018

Pověřenec pro OOÚ a vedení školy