Tento web pro svou činnost využívá souborů Cookies Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Tento web pro svou činnost využívá souborů Cookies Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
CALL US
+420 773 621 649
E-MAIL
sgasos@akademie-huspol.cz
LOCATION
Osvobození 699, Kunovice

SGaSOŠ Kunovice nabízí:

Kurzy češtiny pro cizince

 • kurzy češtiny pro jazykovou úroveň A1–⁠C1
 • možnost studovat češtinu dle vlastních časových preferencí – dopoledne nebo odpoledne
 • celkem 4 hodiny výuky týdně
 • jedna vyučovací hodina trvá 45 minut
 • kvalitní výuku vedenou zkušenými profesionály
 • získání osvědčení o absolvování kurzu
 • Kurz se otevírá pro skupinu minimálně 10 účastníků

PRO KOHO

Kurz je připraven na míru pro cizince žijící v ČR

TERMÍN KURZU

26.04.2022 – 26.07.2022
(26 výukových dnů, 52 vyučovacích hodin)

Výuka probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek 16:30 – 18:00 – možno modifikovat: jiná kombinace dní, dopolední časy – dle preferencí klientů a vytížení lektorů

KDY SE LZE HLÁSIT

Do kurzu je možné v případě volné kapacity přistoupit kdykoliv v jeho průběhu

CENA KURZU

6 900 Kč

Sleva 5 % při zakoupení navazujícího kurzu

Certifikovaná zkouška češtiny pro cizince

Informace k Certifikované zkoušce češtiny pro cizince (CCE), která je nutná pro získání trvalého pobytu v České republice, obdržíte zde

MÍSTO

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Osvobození 699, 686 04 Kunovice

KONTAKTNÍ OSOBY

NAPIŠTE NÁM

Pro odeslání musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.

SGaSOŠ Kunovice offers:

Czech language courses for foreigners

 • Czech language courses for language level A1 - ⁠C1
 • the opportunity to learn the Czech language according to your own needs in time - in the morning or in the afternoon
 • only 4 lessons per week
 • one lesson lasts 45 minutes
 • quality teaching under the guidance of experienced professionals
 • receiving a certificate of completion of the course
 • The course is open to a group of at least 10 participants

FOR WHOM

The course is specifically for foreigners living in the Czech Republic.

COURSE DATE

26.04.2022 – 26.07.2022
(26 school days, 52 school hours)

Classes are always held on Tuesdays and Thursdays from 16:30 – 18:00 - the schedule of classes may change: other combinations of days, morning time - according to the needs of the students and the workload of lecturers

WHEN TO APPLY

You can join the course at any time if there is a vacancy

COURSE PRICE

CZK 6,900

5% discount when buying the next course

Certified Czech Language Exam for Foreigners

You can get more information about the Certified Czech Language Exam for Foreigners (CCE), which is required to obtain a permanent residence in the Czech Republic, by following the link

PLACE

Private gymnasium, secondary vocational school and language school with the right to take the state language exam, s.r.o., Osvobození 699, 686 04 Kunovice

CONTACT PERSON

WRITE US

You must agree to the processing of personal data for sending.

SGaSOŠ Kunovice пропонує:

Курси чеської мови для іноземців

 • курси чеської мови для мовного рівня A1 – ⁠C1
 • можливість вивчати чеську мову відповідно до власних потреб у часі – вранці чи вдень
 • всього 4 уроки на тиждень
 • одне заняття триває 45 хвилин
 • якісне викладання під керівництвом досвідчених фахівців
 • отримання сертифіката про закінчення курсу
 • курс відкритий для групи не менше 10 учасників

ДЛЯ КОГО

Курс розроблений спеціально для іноземців, які проживають в Чехії

ДАТА КУРСУ

26.04.2022 – 26.07.2022
(26 навчальних днів, 52 навчальні години)

Заняття завжди проходять по вівторках і четвергах 16:30 – 18:00  – розклад занять може змінюватись: інші комбінації днів, ранковий час - відповідно до потреб студента та навантаження лекторів

КОЛИ ПОДАВАТИ ЗАЯВКУ

Приєднатися до курсу можна в будь-який час в разі наявності вільного місця

ЦІНА КУРСУ

6900 крон

Знижка 5% при покупці подальшого курсу

СЕРТИФІКОВАНИЙ ІСПИТ З ЧЕСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Ви можете отримати більше інформації про сертифікований іспит чеської мови для іноземців (CCE), який необхідний для отримання постійного місця проживання в Чеській Республіці, за посиланням

МІСЦЕ

Приватна гімназія, середня професійна школа та мовна школа з правом здачі державного іспиту з мови, s.r.o., Osvobození 699, 686 04 Kunovice

КОНТАКТНА ОСОБА

НАПИШІТЬ НАМ

Ви повинні погодитися на обробку персональних даних для відправки.