Strategie školy

Naše škola vznikla v roce 1991 a od svého počátku má jako nejdůležitější strategický cíl vychovávat absolventy, kteří se v životě nejen dobře profesně uplatní, ale také budou umět prožít smysluplně a šťastně svůj život.

Strategickým cílem školy je vybudovat moderní vzdělávací technologie, včetně e-learningových a mobilních, které budou vyhovovat studentům denní i kombinované formy studia – pracujícím. Studium je profesně zaměřeno. Obsah začlenil znalosti potřebné pro nastupující dobu digitální ekonomiky, robotiky, internetu věcí, Smart City tak, aby se naši absolventi uplatnili jako znalostní, vysoce kvalifikovaní pracovníci – tvůrci těchto technologií a právníci, aby byli žádaní v podnicích proto, že budou schopní převést svůj podnik na globální digitalizovaný jednotný trh.

Digitální technologie a komunikační kanály se výrazně mění a jsou již nedílnou součástí životů našich studentů. Škola musí vybavit studenty potřebnými nástroji, tak, aby byli schopní celý život držet krok s tímto vývojem. Patří k tomu nejen technické know-how, ale i schopnost kriticky posuzovat digitální obsahy a správně je zařadit. Proto naše strategie  v sobě zahrnuje vše od rozvoje technických dovedností až k mediálnímu vzdělávání.

Dalším významným strategickým cílem je také systematický výběr učitelů, kteří na škole působí tak, aby byli svým studentům dobrým příkladem. Výuka již dnes probíhá v odborných předmětech na bázi společného hledání řešení praktických úloh společně učitele a studentů. A jazyk anglický potřebuje k tomu, aby se k infomačním zdrojům dostal.  Student se učí za pomoci informačních zdrojů tvořit, nikoliv se biflovat nazpaměť.

Obsah studia je stanoven tak, aby studenti nejen dobře uspěli u státní maturity, ale aby si také vybudovali kompetence mezilidských vztahů a již v průběhu studia se zapojovali do organizace naší společnosti.

Za mimořádně důležitý cíl si škola klade posílit u studentů hodnotový systém, rozvinout odpovědnost za svůj život, své blízké, přátele a spolupracovníky.