Vedoucí provozu – mistr

Vhodné pro ženy i muže.

Absolvent tohoto studijního oboru je připraven pracovat na pozici mistra, nebo vedoucího provozu v podniku. Je připraven pracovat na všech provozních funkcích, jejichž cílem je organizovat pracovníky a procesy. K tomu je vybaven znalostmi všeobecně vzdělávacích vědních oborů i profesními znalostmi a kompetencemi. Absolventi získají digitální gramotnost a znalosti digitální ekonomiky, robotizace, internetu věcí, algoritmizace procesů v rozsahu potřebném pro jejich prosazování nástupu nových technologií na jejich pracovištích.

Absolvent si vytvoří znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů v takovém rozsahu, aby uspěl u státní maturity. Ve svém vzdělávání může absolvent pokračovat ve studiu na vysoké škole. Má kompetence pro další vzdělávání v rámci svého celoživotního vzdělávání.

Tento studijní program zahrnuje obsah rekvalifikačního kurzu MŠMT Vedoucí provozu – mistr/mistrová č.j. MSMT-6606/2016-1/183.

Znalosti z vedení administrativy potřebné na této pracovní pozici, včetně práce s dokumenty, jejich archivace a skartace, jsou součástí profilu absolventa. Je připravený vést multikulturální týmy.  Získá potřebné znalosti práva tak, aby mohl uplatňovat na svém pracovišti právo ČR a EU. Má potřebné znalosti a kompetence k prosazování legislativy bezpečnosti práce a požární ochrany.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Dějepis
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Informační a komunikační technologie a obsluha PC
Písemná a elektronická komunikace
Ekonomika a digitální ekonomika
Komunikace a základy společenského chování
Management a marketing
Projektové řízení
Administrativní management
Organizace a řízení výroby, jakost a statistika
Vedení lidí
Právo
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Dějepis
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Písemná a elektronická komunikace
Digitální gramotnost a digitální technologie
Ekonomika a digitální ekonomika
Komunikace a základy společenského chování
Management a marketing
Organizace a řízení výroby, jakost a statistika
Právo
 
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Občanská nauka
Matematika
Digitální gramotnost a digitální technologie
Ekonomika a digitální ekonomika
Komunikace a základy společenského chování
Administrativní management
Organizace a řízení výroby, jakost a statistika,
Právo
Podniková ekonomika a podnikové finance
Úvod do práce vedoucího provozu a mistra
Povinně volitelné předměty
Cvičení z matematiky
Seminář z občanské nauky
Seminář z CJL
Písemná korespondence v JAA
Konverzace z AJ
Cvičení z digitálních technologií a aplikace robotiky
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Občanská nauka
Matematika
Digitální gramotnost a digitální technologie
Ekonomika a digitální ekonomika
Komunikace a základy společenského chování
Administrativní management
Vedení lidí
Podniková ekonomika a podnikové finance
Úvod do práce vedoucího provozu a mistra
Povinně volitelné předměty
Cvičení z matematiky
Seminář z občanské nauky
Seminář z CJL
Písemná korespondence v JAA
Konverzace z AJ
Cvičení z digitálních technologií a aplikace robotiky