Na naší škole mohou studovat studenti v denní nebo kombinované formě studia. Pro každou tuto formu máme vytvořené speciální podmínky pro to, aby se studentům co nejlépe studovalo. V obou formách studia studují studenti v malých týmech a je k nim tedy individuální přístup. To jim dává daleko větší šanci vybudovat si takové znalosti, aby dobře uspěli u státní maturity.

Specifika denního studia

I když k nám přijde student s určitými nedostatky ze základní školy, protože studuje v malém týmu, velice rychle si handicap odstraní. Ve výuce cizího jazyka má k dispozici rodilého mluvčího a navýšené počty hodin tak, aby na konci studia tento jazyk uměl v životě použít a bez problému uspěl u státní maturity.
Pokud se týká matematiky, máme vytvořené technologie, které studenty, i když nemají pro matematiku talent, do matematiky uvedou.
Celé studium je vysoce profesně orientováno, takže studenti nachází dobrá uplatnění v podnicích a institucích. Každý absolvent z naší střední školy, pokud chce, může přejít ke studiu na vysokou školu.
Na naší střední školu mohou přejít i studenti z jiných SOU, OA, SPŠ, gymnázií, lyceí, kterým se nepodařilo najít si obor, ve kterém by byli spokojeni.
Celé studium je plošně podloženo využíváním nejmodernějších high technologií, včetně e-learningových systémů. Učitelé usilují o to, aby se studentům ve škole líbilo.

Specifika kombinované formy studia

Ke studiu může nastoupit:
a) absolvent základní školy
b) zájemce, který kdekoliv absolvoval alespoň dva roky studia na střední škole
c) absolvent učiliště
d) absolvent studijního maturitního oboru, který ve svém oboru nemůže najít práci

Protože posluchači kombinované formy studia jsou pracující, probíhá studium jednou za 14 dní o víkendech (sobota, neděle). Tyto tutoriály významně pomáhají každému studentovi v jeho studiu. Výuka je opět v malých pracovních skupinách, takže učitelé mohou významně přizpůsobit požadavky a způsob výuky na jednotlivé studenty.
Je samozřejmé, že výuka se musí přizpůsobit pracovním možnostem posluchačů. K tomu učelu mají studenti plnou elektronickou podporu studijních textů, samodiagnostických testů a dalších učebních pomůcek tak, aby mohl v klidu pracovat i doma. Učitelé usilují o to, aby posluchač co nejrychleji mohl využít získané znalosti ve své práci a pro svůj kariérní růst.