Projev zřizovatele k zahájení výuky

Vážená paní prorektorko,
vážená paní ředitelko,
vážení páni zástupci ředitelky a paní zástupkyně paní ředitelky,
vážení studenti denní formy a kombinované formy studia.

Vítám Vás, studenty denní i kombinované formy, i paní profesorky a profesory po prázdninách ve škole. Vítám studenty, kteří v kombinované formě nastupují do prvního ročníku studia, a přeji jim, aby za tři roky maturitu obhájili.

Dovolte, abych již v úvodu projevu poděkoval paní prof. Mgr. Ivetě Hasheh, PhD, MBA za dosavadní práci ve funkci ředitelky Vaší školy. Na její žádost jsem ji z této funkce k 31. 7. 2019 uvolnil, protože beze zbytku splnila cíle, které jsem jí při jejím jmenování do funkce uložil:

 • Vytvoření příjemné atmosféry pro studenty i učitele.
 • Přechod školy na vyšší profesní a odbornou úroveň tím, že se přesune na vzdělávání pracujících.
 • Inovovat nabídku s ohledem na potřeby praxe.
 • Vychovat si tým mladých manažerů, kteří dokáží zabezpečit další rozvoj a provoz školy.

Paní prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD, MBA  současně pracovala ve funkci prorektorky vysoké školy Evropský polytechnický institut, s.r.o. Samozřejmě, že působení v obou náročných pozicích ani nebylo možné dlouhodobě udržet. Jsem moc rád, že se paní profesorka těžkého úkolu tak dobře zhostila. Ještě jednou jí děkuji, a žádám ji, aby byla i v následujícím období nové paní ředitelce nápomocná.

Do funkce nové ředitelky školy pro nastávající školní rok jsem jmenoval paní Ing. Ivu Matušíkovou, DiS, B.B.S., MBA.

Učinil jsem tak po zralé úvaze. Paní ředitelka pracovala v mnoha řídících funkcích, podílela se na výzkumu i publikaci, má kvalitní vzdělání v oblasti managementu, marketingu. Studovala na třech vysokých školách: v ČR u nás na EPI s.r.o., na Slovenské vysoké škole Trenčianské univerzitě, a na Irské vysoké škole IT of Sligó.

Pro její práci jí pro tento školní rok stanovuji následující strategické cíle:

 1. Pokračování inovací technologií studia pro pracující a  dodržení požadavků ČŠI.
 2. Rozvoj motivujícího prostředí pro studenty i učitele. Dobudování přátelské komunity.
 3. Zavedení zcela individuálního přístupu ke studentům a podpora dosažení životních cílů studentů.
 4. Plné využití dosavadních životních zkušeností studentů.
 5. Dosažení stavu, kdy pro studenty bude výuka zajímavá a kdy se studenti budou do školy těšit.
 6. Umožnit participaci studentů na zaměření výuky a metodách výuky.
 7. Zajištění nejlepších učitelů a jejich dalšího profesního rozvoje.
 8. Udržení a rozvoj vnitřní kultury školy na základě etiky, komunikace, vzájemné úcty a slušnosti v mezilidských vztazích.
 9. Odpovědnost za marketing a dodržení plánovaného náboru.
 10. Výuku s plnou podporou laptopů studentů a koncepce výuky na plném využití ICT, internetových technologií, mobilních technologií tak, aby absolventi byli nositeli těchto technologií na svých pracovištích.

K realizaci těchto cílů jsem změnil koncepci vedení školy tak, že dnes máte k dispozici tři zástupce ředitele:

 • Pana Bc. Františka Koptu, MSc., který odpovídá za studenty a obory IT, informační systém školy, za propojení údržby IT technologií se studiem studentů, školní web atd.
 • Pana Mgr. Kamila Červinku, který odpovídá za studenty a obory Právo a Ekonomie.
 • Paní Lubicu  Ševečkovou, která odpovídá za organizaci maturit, evidenční činnosti, nábor a materiální vybavení budov a okolí.

Žádám vás všechny, učitele i studenty, abyste paní ředitelce a zástupcům co nejvíce pomáhali a plně se zapojili do plnění našich cílů.

Především potřebuje vedení školy pomoc při marketingu.

Tou zásadní změnou, mimo zvýšení náboru, kterou musí Vaše paní ředitelka a vedení spolu s vámi zvládnout, je dosažení stavu, kdy si všichni, studenti i učitelé, vezmete za své úkoly a prosperitu této školy. Pokuste se vytvořit komunitu lidí, kteří si vybudují příjemné prostředí, kde každý člen této komunity přemýšlí, jak k prosperitě své komunity přispět.

Vašim cílem by měla být v následujícím období spolupráce, nikoliv soupeření!

Jste velmi malá komunita. Ale pokud se Vám podaří do Vaší práce zapojit vaše blízké a přátele, můžete vytvořit velice efektivní, síťově organizovanou instituci. Pokud chcete.

Začněte náborem. Marketing je ve vašich rukou. A nezapomeňte, že nejlepší propagací jsou spokojení studenti.

Vezměte rozhodování, ale i odpovědnost do svých rukou. Společně se poraďte a rozhodněte o všem, co potřebuje inovaci. Můžete rozhodovat o tak závažných otázkách, jako jsou :

 • Studenti denní formy by měli spolu s vedením školy odpovědět na otázku, zda otevřeme v příštím roce studium pro žáky ze ZŠ?  A také, co pro to učiní.
 • Studenti kombinované formy studia by měli přinést z podniků informace, jaké profily a nové specializace by podniky od naší školy potřebovaly a do jejich plnění se zapojit, třeba formou maturitní práce.

Dovolte, abych Vám poradil i v oblasti efektivity Vaší práce. Ve spolupráci s učiteli koncipujte jakoukoliv samostatnou práci studenta tak, aby pro vás měla vždy smysl a abyste v ní objevili, vyřešili nějaký problém a vybudovali si novou znalost.

Vždy, když odcházíte z výuky, si položte otázku „ Co jsem se dnes dověděl nového a kde to použiji?“

Neváhejte a neustále „zasypávejte“ Vaše skvělé učitele dotazy na praktické využití toho, co vám přednáší.

Nezapomeňte na Paretovo pravidlo, které říká, že 20 procent učiva vám přinese 80 procent užitku.

Váš úspěch tedy nespočívá v kvantitě učiva, nýbrž v tom, abyste spolu s učiteli dokonale zvládli a uměli najít těch 20 procent, které v životě budete potřebovat.

Nezapomeňte, že zdravý mozek smysluplně zapomíná.  Pamatuje si to, co navazuje na předešlé znalosti a poznání a co ve vás vyvolá zájem. O čem budete přesvědčeni, že to je pro Váš život potřebné a především, že Vás to učivo zaujme.

Diskutujte o těchto otázkách s Vašimi učiteli. Poznáte, že to není ztracený čas.

Velkou odpovědnost za Vaši spokojenost nesou třídní učitelé. Ti by měli vědět, co Vás tíží, a pokud máte problém, jsou to oni, komu se můžete svěřit a očekávat, že Vám pomůže.

Zvláště studenti v kombinované formě – pracující,  kteří nastupují do prvního ročníku, budou mít v počátku pocit, že je toho na nich moc. Ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími však může každý z vás studium zvládnout. Jenom se nesmíte stydět se svým problémem přijít třeba i za paní ředitelkou, nebo paní prorektorkou prof. Hashesh.

Vážená paní prorektorko,
vážená paní ředitelko,
vážení páni zástupci ředitelky a paní zástupkyně paní ředitelky,
vážení studenti denní formy a kombinované formy studia.

Zahajujeme další školní rok. Všichni přebíráte odpovědnost za sebe i za svoji školu.

Přeji Vám, abyste byli na své škole i v tomto školním roce všichni šťastní.

V Kunovicích, dne 2. 9. 2019

Oldřich Kratochvíl,
zřizovatel